Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Polityka Jakości, Antykorupcyjna i Bezpieczeństwa Informacji Agencji Rynku Rolnego
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Anna Bogusz
wprowadził: Tomasz Gąsiorowski w dniu: 2009-03-31 14:13:33
ostatnia zmiana: 2016-08-31 13:55:13
 
 
 

Agencja Rynku Rolnego – pełniąc funkcję agencji płatniczej UE – zapewnia skuteczne wdrożenie i realizację mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych. Służą one stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności produktów wytwarzanych na rynku krajowym i unijnym. Agencja Rynku Rolnego jako instytucja pośrednicząca skutecznie realizuje także program operacyjny, który służy wspieraniu spójności społecznej w Unii Europejskiej w ramach polityki spójności. ARR dąży do spełniania oczekiwań uczestników rynku rolno-spożywczego poprzez: wzrost jakości oferowanych usług, optymalizację realizacji zadań oraz dążenie do poszerzania zakresu oferowanego wsparcia w granicach określonych prawodawstwem krajowym i UE.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu realizacji zadań oraz zachowania poufności, dostępności i integralności zasobów informacyjnych, Agencja Rynku Rolnego wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC 27001 oraz Wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym uwzględniającymi strategię działania Państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Główne cele stanowiące ramy dla procesów i zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego, to:

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa,
  • doskonalenie organizacji i funkcjonowania ARR poprzez standaryzację działań oraz pełne wykorzystywanie narzędzi kontrolnych i auditowych,
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy,
  • podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez rzetelne, sprawne, terminowe, bezstronne i zgodne z prawem realizowanie zadań oraz profesjonalną obsługę Klientów,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, umiejętne wykorzystywanie ich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności,
  • promocję etycznych wzorców postępowania poprzez przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz podejmowanie przedsięwzięć uwzględniających strategię działania państwa w zakresie zwalczania zagrożeń korupcyjnych,
  • zapewnienie zachowania poufności, dostępności i integralności zasobów informacyjnych ARR poprzez realizację przyjętej strategii bezpieczeństwa będącej wynikiem skutecznego zarządzania ryzykiem oraz uwzględnienie bezpieczeństwa informacji przy projektowaniu procesów, systemów informacyjnych i zabezpieczeń,
  • rozwijanie partnerskiej współpracy z instytucjami tworzącymi i realizującymi cele polityki rządu, z instytucjami płatniczymi w innych państwach członkowskich oraz organami UE.
  • stosowanie uznanych światowych standardów oraz najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zarządzania ciągłością działania.

Kierownictwo Agencji Rynku Rolnego deklaruje konsekwentny i systematyczny nadzór nad stosowaniem niniejszej Polityki, dokonywanie jej okresowych przeglądów i aktualizacji, zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu stałe podnoszenie poziomu realizacji wykonywanych zadań oraz zapewnienie stosowania określonych sankcji w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych.

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 14787
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53