Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Olszewska-Brzezińska
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2011-08-03 11:14:32
ostatnia zmiana: 2016-11-03 17:32:51
 
 
 

W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba wręczył powołania członkom Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych na nową kadencję.

Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych utworzone zostały na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122). Kadencja członków komisji zarządzających, zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy, trwa 4 lata licząc od dnia ich powołania.

Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. Nr 159, poz. 1259), zgłosiły w terminie do 26 lipca 2013 r. swoich kandydatów na członków poszczególnych komisji. Po jednym przedstawicielu izb rolniczych do poszczególnych funduszy promocji zgłosiła, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wykazy wszystkich zgłoszonych kandydatów, zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zostały przekazane w dniu 9 sierpnia 2013 r. ogólnokrajowym organizacjom w celu dokonania przez nie wyboru składu komisji zarządzających.

Na podstawie § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, mogły dokonać w terminie do dnia 16 sierpnia 2013 r. wyboru członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji spośród zgłoszonych kandydatów. Z prawa tego skorzystały organizacje branżowe w dwóch funduszach po stronie hodowców: Funduszu Promocji Mięsa Końskiego oraz Funduszu Promocji Mięsa Owczego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia, dokonał wyboru pozostałych członków komisji zarządzających biorąc pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ustawie o funduszach promocji.

Załącznik:

 • PDF Lista członków Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (.pdf)
 • UWAGA:

  Agencja Rynku Rolnego informuje, iż ukazały się zmienione „Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” obowiązujące od dnia 23 października 2016 r. wraz z następującymi załącznikami:


  Fpz _f2 – Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Funduszy Promocji w wersji 3.2;

  Fpz _f4 – Wniosek o płatność wsparcia ze środków Funduszy Promocji w wersji 3.2.


  Fpz _f1 – Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych w wersji 7.2;

  FPZ_z1 – Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych w wersji 6.1.


  Informujemy, iż ww. zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Nr 219/2016/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 21 października 2016 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

  Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz ze wszystkimi załącznikami dostępne są na stronie internetowej ARR.  Dnia 14 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292, poz. 1722).  Informacja o Funduszach Promocji Produktów Rolno – Spożywczych

  PDF Aktualne dane dotyczące obsługi Funduszy Promocji - sierpień 2016 r. (.pdf)

   
   
     
   

  Wyświetleń strony: 32893
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53