Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  Informacja dotycząca przesyłania dokumentów elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym  

  Każdy przedsiębiorca posługujący się bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym w myśl przepisów art. 3 ust.2 i art. 58 ust.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001r. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) oraz art. 63 §1 i §3a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego od 1 maja 2008 roku ma możliwość dostarczenia do Agencji w postaci elektronicznej podań i wniosków, zwanych dalej dokumentami w ramach mechanizmów i działań realizowanych przez ARR.

Aktualne wersje dokumentów elektronicznych znajdują się w Repozytorium ARR w serwisie internetowym http://pue.arr.gov.pl/pl/

1. Sposób złożenia wniosku.

Dokument w formie elektronicznej może zostać dostarczony do ARR w następujący sposób:
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej ARR –
  e-wnioski(at)arr.gov.pl (w miejsce (at) należy wstawić znak @),
 • na informatycznych nośnikach danych: dyski twarde USB – 2” i 3”, pendrive do 8 gb oraz płyty CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW (w przypadku dostarczenia płyty CD jednokrotnego zapisu, płyta powinna mieć możliwość zapisu, poprzez zostawienie na nośniku otwartej sesji). Nośnik danych powinien zostać dostarczony bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR na adres: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Agencja planuje udostępnienie na swojej stronie internetowej aktywnych formularzy, które pozwolą na składanie dokumentów za pośrednictwem strony WWW. Będzie to kolejny, wygodny sposób na przekazywanie dokumentów do Agencji Rynku Rolnego drogą elektroniczną.

1.2 Po dostarczeniu dokumentu, wnioskodawca otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem złożenia dokumentu w ARR w formie elektronicznej.

1.3 Urzędowe Poświadczenie Odbioru doręczanych dokumentów elektronicznych za pomocą nośników danych będzie wydawane w godzinach urzędowania ARR.

1.4 Wnioskodawca może otrzymać UPO w następujący sposób:
 • dla dokumentów nadesłanych drogą elektroniczną, zostanie wysłane na adres skrzynki nadawcy, za pośrednictwem której został dostarczony,
 • w przypadku dokumentów dostarczonych na nośnikach danych, UPO zostanie zapisane na ten nośnik, z którego dokumenty zostały pobrane.

1.5 Informatyczny nośnik danych za pośrednictwem, którego dostarczono dokumenty do ARR powinien mieć możliwość ponownego zapisu, w przeciwnym wypadku ARR nie wyda wnioskodawcy UPO. Na każdym z typów nośników powinno być zachowane minimum 10 kB wolnego miejsca.

2. Wymagania techniczne

2.1 Agencja Rynku Rolnego przyjmuje dokumenty elektroniczne przygotowane zgodnie z wzorami elektronicznymi dokumentów sformalizowanych opublikowanymi na stronach internetowych Agencji.

2.2 Do przygotowania dokumentu elektronicznego w formacie XML można użyć dowolnego edytora tekstowego umożliwiającego zakodowanie i zapisanie tekstu w UTF 8 (przykładowym darmowym programem jest Notepad2).

2.3 Dokumenty elektroniczne dostarczane do Agencji Rynku Rolnego muszą być podpisane bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym.

2.4 Dokumenty dostarczane do Agencji Rynku Rolnego w formie elektronicznej, będą skanowane na obecność szkodliwego oprogramowania. W przypadku wykrycia szkodliwego oprogramowania na informatycznym nośniku danych i braku możliwości jego usunięcia, dokumenty zostaną odrzucone, a nośnik danych zwrócony nadawcy wraz z informacją o przyczynie odrzucenia (czas skanowania uzależniony będzie od wielkości danych zamieszczonych na nośniku).

2.5 Maksymalny rozmiar dokumentu wraz z załącznikami przesłanego drogą elektroniczną nie może przekraczać 10 MB.

2.6 Podpis elektroniczny powinien być dołączony do dokumentu w oddzielnym pliku XML (tzw. podpis odłączny).

2.7 Zalecane przez Agencję Rynku Rolnego formaty plików:
  2.7.1 zawierające informację graficzną (dla dokumentów niesformalizowanych):
  • gif - wersja "89a
  • jpg (.jpeg)- wersja ISO 10918-1.
  • tiff wersja 6.0
  • png - wersja - ISO/IEC 15948:2004
  2.7.2 zawierające dane tekstowe:
  • txt - (zapis w standardzie UNICODE UTF-8)
  • rtf - od wersji 1.6)
  • pdf - od wersji 1.4
  • open document - wersja 1.0
  2.7.3 archwizacji:
  • zip -od wersji "PKZIP 2.50"
  • tar - standard POSIX.1-2001
  • gz (gzip)- RFC 1952
  • rar - wersja RAR3

3. Szczególne warunki

3.1 Za datę wpływu dokumentu będzie uważana data pozytywnej weryfikacji wszystkich podpisów elektronicznych złożonych na dokumencie.

3.2 W szczególnych przypadkach niezależnych od ARR, związanych z potwierdzeniem ważności bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikacja podpisu może potrwać do 7 dni.

3.3 W przypadku negatywnej weryfikacji bezpiecznego (kwalifikowanego) podpisu elektronicznego, złożone dokumenty są odrzucane, a nadawca dokumentów jest informowany o przyczynach ich odrzucenia.

3.4 Dokumenty pełniące rolę załączników do wniosków, na których ciąży rygor dostarczenia w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, zostaną uznane za ważne jedynie wówczas, gdy zostaną podpisane bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym przez notariusza lub przez wystawcę dokumentu.
  3.4.1 Dokumenty, które zgodnie z warunkami uczestnictwa należy dołączyć do wniosku w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, mogą być dołączone do wniosku elektronicznego w formie skanu.
  3.4.2 W przypadku, gdy warunki uczestnictwa w mechanizmie nie nakładają rygoru złożenia dokumentów będących załącznikami do wniosku w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wnioskodawcę, wnioskodawca może również dołączyć te dokumenty do wniosku w formie skanu.
  3.4.3 W innym przypadku, należy dostarczyć je w formie papierowej zgodnie z wymaganiami dla danego mechanizmu.

Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa w poszczególnych mechanizmach oraz działaniach prowadzonych przez ARR dostępne są na stronie www.arr.gov.pl

 
     
Wyświetleń strony: 16013
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53